There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Virksomhetsansvar

Eierstyringsansvar

Lønnsomhet er avgjørende for selskapets eksistens. For å være bærekraftig på lengre sikt må lønnsomheten balanseres med hensynet til interessentene i selskapet og samfunnet ellers. Økonomisk bærekraft dreier seg om å ta ansvar for en stabil, lønnsom og etisk forsvarlig fremgang over tid.

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige målsetning innenfor en bærekraftig forretningsdrift er å utvikle stabilitet og lønnsomhet over tid, samtidig utvise god forretningsskikk. Dette oppnås ved at vi tilbyr en konkurransekraftig og verdiskapende tjenesteleveranse som kundene er fornøyd med. Slik sikres god etterspørsel etter selskapets tjenester og langvarige partnerskap, som sammen utgjør grunnlaget for en stabil utvikling av selskapets inntekter. Det er også viktig med et sterkt fokus på resultater, samtidig som lover og bestemmelser overholdes og god forretningsskikk efterleves.

Arbeidet for økonomisk bærekraft

Coor arbeider mot en langsiktig bærekraft og økonomisk fremgang ved å ha fokus på fire områder:

  1. Økt kundetilfredshet ved å tilby verdiskapende tjenester
  2. Stabil og positiv margin
  3. God etikk og moral i hele selskapet
  4. Presis kommunikasjon og rapportering.

Arbeidet med disse fokusområdene er beskrevet i «Sustainability Review», resultatet er sammenfattet i tabellen nedenfor.

Resultat for 2015, innenfor driftsmessig ansvar*

Indikator

Utfall 2015

Økt kundetilfredshet gjennom profesjonell og verdiskapende tjenesteleveranse

Antall kunder som deltar i kundeundersøkelsen for hele konsernet1

807

Resultat av kundeundersøkelsen (CSI)

66

Antall registrerte gjennomførte forbedringsinitiativ2

6 936

Del av virksomhet sertifisert iht. ISO 90013

88 %

Stabile og positive økonomiske resultater

Netto omsetning

7 482 SEK mill.

Inntekter (justert EBITA)4

374 SEK mill.

Lønn5

3 328 SEK mill.
Driftsmessig kontantstrøm6 274 SEK mill.
God etikk og moral i all virksomhet
Felles atferdskodeks i all virksomhet7 100 %
Antall rapporterte og granskede tilfeller av mistenkte brudd på atferdskodeksen8 5 %
I nye og reforhandlede kontrakter med større leverandører inngår vår atferdskodeks for leverandører6 100 %

*Data unntatt virksomheten innen industrielle tjenester, som ble solgt i juni 2015.

1 Coor gjennomfører jevnlig en omfattende kundeundersøkelse for hele konsernet blant kunder som har samarbeidet med Coor i mer enn ett år. I 2015 var svarprosenten 58 %. I 2014 ble det kun gjennomført lokale kundeundersøkelser. Fra og med 2015 vil undersøkelsen for hele konsernet gjennomføres årlig.

2 Antallet foreslåtte forbedringer som er fullført og registrert i Coors IT-baserte system Actio.

3 Coor har paraplysertifisering som omfatter hele konsernet. Deler av virksomheten har valgt å ikke delta, og prosenttallet viser den deltakende virksomhetens omsetning i forhold til konsernets omsetning ved utgangen av året.

4 Definisjoner finnes i merknad 1.26, side 69–70 i bærekraftrapporten.

5 Lønn, sosiale utgifter og pensjon.

6 Definisjoner finnes i merknad 1.26, side 69–70 i bærekraftrapporten.

7 Coors atferdskodeks gjelder for all virksomhet i alle land hvor Coor opererer.

8 Rapporterte og granskede tilfeller av mistenkte brudd som er fremkommet via det interne systemet for varsling.