There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

Coor driver i hovedsak sin virksomhet i Norden, hvor grunnleggende rettigheter er lovregulert. Fra et bærekraftperspektiv er Coors hovedutfordring å opptre som ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver som tilbyr sikkert og sunt arbeidsmiljø for sine ansatte.

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige mål innen samfunnsansvar er å bidra til et bedre samfunn ved å opptre som en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver, og inspirere sine underleverandører til å fremstå som ansvarlig og attraktiv. Dette oppnås ved at Coor tilbyr et godt, trygt, rettferdig, ikke-diskriminerende og stimulerende arbeidsmiljø i samsvar med FNs erklæring om grunnleggende friheter og rettigheter i arbeidslivet (1998). For å innfri denne ambisjonen fokuserer Coor blant annet på helsetilbud til alle ansatte, godt arbeidsmiljø samt forbedringsarbeid. Som nevnt ovenfor arbeider vi aktivt med våre leverandører.

Sosial bærekraft

Innenfor bærekraftarbeid har Coor fokus på seks områder:

  1. Arbeidsmiljø/sikkerhet
  2. Helse
  3. Medarbeidertilfredshet
  4. Kompetanseutvikling,
  5. Likebehandling
  6. Oppmuntre tilsluttede selskaper og underleverandører til å opptre ansvarlig.

Disse fokusområdene beskrives og slås fast i konsernets årlige «Sustainability Review». Resultatet er sammenfattet i tabellen nedenfor.

Resultat for 2015, indikatorer innenfor samfunnsansvar*

Indikator

Resultat 2015

Medarbeiderantall1

6 381

- kvinner (andel av totalt antall)

53 %

- menn (andel av totalt antall)

47 %

Strukturert sikkerhetsarbeid

Antall uhell2

203

Antall dødsfall

0

Helsefremmende arbeid

Prosentandel av medarbeidere som svarte i medarbeidertilfredshetsundersøkelse3

69 %

Resultat av medarbeidertilfredshetsundersøkelse (EMI)4

10,5 %

Strukturert kompetanseutvikling for alle ansatte

Årlige medarbeidersamtaler som er gjennomført med individuelle kompetanseutviklingsplaner for alle ansatte6

71 %

Andel medarbeidere som er tilfredse med medarbeidersamtalene7

98 %

Antall medarbeidere som tok opplæringsprogrammet Coor Service School i løpet av året

331

Antall medarbeidere som tok opplæringsprogrammet Coor Management School i løpet av året

68 %

Like muligheter og like rettigheter

Antall medarbeidere som har opplevd diskriminering8

3 %

Andel kvinnelige ledere 9)

41 %

Aktivt påvirke leverandører til å opptre som ansvarlige arbeidsgivere

Kontraktslojalitet, årlig gjennomsnitt10

75 %

Bruke atferdskodeks overfor alle viktige leverandører11

100 %

*Data unntatt virksomheten innen industrielle tjenester, som ble solgt i juni 2015.

1) Medarbeiderantall ved årsslutt. Dette antallet inkluderer midlertidig og fast ansatte. Medarbeidere uten garantert antall arbeidstimer er ikke medregnet. I 2015 harmoniserte Coor utgangspunktet for beregning av antall medarbeidere i konsernet.

2) Vår definisjon av uhell er en alvorlig eller plutselig hendelse som fører til personskade.

3) Coor gjennomfører regelmessig en omfattende medarbeiderundersøkelse for alle medarbeidere ansatt i mer enn tre måneder i konsernet. Den forrige store undersøkelse ble gjennomført i 2015. Av de 5 846 medarbeiderne som ble bedt om å delta i undersøkelsen, svarte 4 021, noe som utgjør en svarprosent på 69 %.

4) Resultatet av medarbeiderundersøkelsen rapporteres som en motivasjonsindeks – EMI (Employee Motivation Index). Den er basert på fire viktige spørsmål som måler tilfredshet og motivasjon.

5) Du finner kommentarer om fravær og personalgjennomtrekk på side 47 i bærekraftkrapporten.

6) Svar på spørsmålet om medarbeideren hadde hatt en medarbeidersamtale de siste 12 månedene i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen for hele konsernet (se merknad 3).

7) I den omfattende medarbeiderundersøkelsen graderte medarbeiderne medarbeidersamtalene som var gjennomført på en 5-punkts skala.

8) Svar på spørsmålet om medarbeideren hadde opplevd noen form for diskriminering i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen for hele konsernet (se merknad 3).

9) Innbefatter alle ledelsesnivåer.

10) Andel kjøp fra sentrale og lokale leverandører med rammeavtale.

11) Atferdskodeksen «Code of Conduct for suppliers» er en del av Coors generelle kjøpsvilkår, og benyttes i alle kontrakter hvor disse vilkårene inngår, for eksempel kontrakter med leverandører som har tegnet rammeavtale.