En etisk arbeidsmåte

Coors ”Code of Conduct” understreker organisasjonens etiske holdninger.

Coors ”Code of Conduct” pålegger alle medarbeidere å følge de lovene som regulerer virksomheten. COC omfatter også prinsipper for håndtering av konkurransespørsmål, interessekonflikter, miljø og arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, konfidensiell informasjon, gaver og godtgjørelser, samt hvordan forholde seg til kunder og leverandører.

I Coors ”Code of Conduct” slås det blant annet fast at ingen medarbeider skal diskrimineres på grunn av alder, kjønn, religion, seksuell legning, politisk ståsted eller etnisk bakgrunn.

Det selvforklarende utgangspunktet er at ingen overtredelser mot Coors retningslinjer for oppførsel og fremtreden skal skje. Det forutsetter da at kodeksen er velkjent. Alle ledere skal gjennomgå Coors ”Code of Conduct” med sine medarbeidere, som skriftlig bekrefter at de har forstått prinsippene og forplikter seg til å følge disse. Coors Code of Conduct gjelde for hele konsernet og omfatter også større leverandører. Det gjøres årlig oppfølging av "Code of Conduct" med alle våre medarbeidere i den årlige utviklingssamtalen.

Mulighet til å varsle om mistanke om overtredelser i varslingsportalen

I 2016 ble en "varslingsportal" lansert. Dette er en konsernfelles webtjeneste som medarbeidere kan varsle anonymt om de mistenker brudd på retningslinjer for oppførsel. Portalen betjenes av en ekstern leverandør, og finnes på alle nordiske språk i tillegg til engelsk, polsk, tysk, nederlandsk, estisk, fransk og magia (ungarsk). Varsel som sendes til portalen krypteres og, og sendes anonymt til Coors juristavdeling som vil utrede alle innkomne meldinger.

Selv for de som ikke er ansatt i Coor, som for eksempel kunde eller leverandør, kan melde mistanke om brudd på Code of Conduct.

Her kommer du til Varslingsportalen