There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Mer penger til skole, pleie og omsorg
man

Mer penger til skole, pleie og omsorg

Offentlige og private innkjøp av FM-tjenester i Norden skiller seg klart fra hverandre, bortsett fra i Danmark. Der har flere offentlige virksomheter gjort som de fleste av næringslivets innkjøpere og valgt en integrert tilnærmingsmåte.

For Jacob Dohn, sjef for forretningsutvikling i Danmark, er det snakk om enkel matematikk. Konkurranse fører til bedre kvalitet og større effektivitet. Det gjelder også driftsmessige støttetjenester, som renhold, eiendomstjenester, sikkerhet/overvåking, personalkantiner og energispørsmål.

– Vi vet også at det er mer effektivt å samordne støttetjenestene og drive dem integrert. Ved å samordne tjenestene blir det mer penger til overs til hovedoppgavene i offentlig sektor, som skole, pleie og omsorg. Det sier Jacob Dohn, som er sjef for forretningsutvikling i Coor Service Management i Danmark.

Med økende befolkning, lengre levetid, høyere krav til kvalitet og begrensede budsjetter har offentlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner store utfordringer foran seg. Ved å sette ut driftsmessige støttetjenester kan det oppnås store besparelser og kvalitetsgevinster. Et uutnyttet potensial for tjenesteutsetting på 75 prosent i offentlig sektor taler imidlertid sitt tydelige språk.

– Økt effektivitet, bedre kvalitet og nyskaping står høyt på dagsordenen i offentlig sektor, noe som taler for tjenesteutsetting. Samtidig finnes det krefter som virker imot. Loven om offentlige anskaffelser er selvsagt en del av det, men den er ikke egentlig til hinder for tjenesteutsetting. Den politiske dimensjonen er i enkelte sammenhenger svært tydelig, og da må rasjonelle argumenter av og til vike, sier Jacob Dohn.

Noen steder råder det dessuten en utbredt mistenksomhet mot tjenesteutsetting. Det er mange som synes det er vanskelig å trekke grenser mellom kjernevirksomhet og støttevirksomhet, og som ser det som sin oppgave å drive alt i egen regi.

– Jeg forstår godt at det råder en viss usikkerhet når det gjelder tjenesteutsetting. Det er imidlertid viktig å skille mellom offentlig sektors kjerneoppgaver og støttefunksjonene. Alle kommuner, fylkeskommuner og statlige organer har som oppgave å utføre sitt kjerneoppdrag på beste måte, og det kan de best gjøre ved å sette ut ansvaret for støttefunksjonene til en serviceekspert, sier Jacob Dohn.

Jeg forstår godt at det råder en viss usikkerhet når det gjelder tjenesteutsetting. Det er imidlertid viktig å skille mellom offentlig sektors kjerneoppgaver og støttefunksjonene.

Jacob Dohn, sjef for forretningsutvikling, Coor Service Management i Danmark

Dagens innkjøpsmønster hos mange offentlige virksomheter er å muligens kjøpe en og annen tjeneste fra eksterne leverandører. De siste årene har imidlertid flere danske offentlige organer valgt å kjøpe integrerte løsninger: Politiet og DR (Danmarks radio) har valgt mye bredere anbudskonkurranser som omfatter mange forskjellige støttetjenester, og det danske Forsvaret har valgt å sette ut på anbud et stort, men litt smalere tjenesteutvalg.

En fellesnevner for disse anbudskonkurransene er at potensielle leverandører har vært involvert tidlig i prosessen, med det som formål å kunne utforme anbudskonkurransen slik at den passer så godt som mulig til markedet. I dette arbeidet har de rådført seg med leverandører av både integrerte tjenester og enkelttjenester. Det har ført til stor konkurranse, samtidig som antall uklarheter og spørsmål i ettertid har blitt redusert til et minimum.

Tjenesteutsetting innebærer betydelige forandringer for de involverte, og derfor må alle berørte parter være engasjert allerede tidlig i prosessen. Engasjement er et begrep Jacob Dohn ofte kommer tilbake til.– Vi vet av erfaring at tidlig engasjement er en avgjørende parameter for å kunne forebygge at det oppstår motvilje når arbeidet settes i gang. Vi har sett tydelige eksempel på at de som klarer å skape tidlig engasjement, også får mer støtte fra de som er berørt.

En vanlig årsak til at tjenesteutsettingsoppdrag ikke lykkes, er mangelfullt eller skadet samarbeid. Allerede i avtalen bør man skrive inn felles formålserklæringer og tydeliggjøre samarbeidsmodellene, slik at man får definert beslutnings- og diskusjonsforum med tydelige mandat – fra ledernivå ned til operativt nivå.

– Det finnes seriøse og mindre seriøse aktører i servicebransjen, som i alle andre bransjer. Dessverre er det mange anbudskonkurranser som handler for mye om pris. Det er synd, for pris er ikke det samme som kvalitet og ansvarstaking. Hvis offentlig sektor skal lykkes med sine anbudskonkurranser, bør de fokusere mer på faktorer som oppfølging, sikkerhet, miljø og kvalitet, avslutter Jacob Dohn.

dohn

Jacob Dohn

Affärs- och Verksamhetsutvecklingschef

+45 2922 6568

Jacob.Dohn@coor.com